Regulamin “Warsztatów z nagrywania reelsów instagramowych w restauracji”
organizowanych w dniu 25 września 2023 w Gdyni

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem warsztatów jest Grażyna Murawska, NIP 586 234 76 03, ul. Rdestowa 140e/50, 81-577 Gdynia.

 2. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

 3. Warsztaty odbędą się w Restauracji NEON na ul. Abrahama 39 w Gdyni.

 4. Każdy Uczestnik przed zgłoszeniem na Warsztaty ma obowiązek zapoznania się z programem warsztatów. 

 5. Zgłoszenie na warsztaty (przesłanie formularza zgłoszeniowego) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz programu warsztatów przez Uczestnika.

 6. Warsztaty odbywają się w dniu 25.09.2023 r.

 7. Koszt udziału w Warsztatach wynosi 800 zł brutto od osoby. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego na konto Organizatora:
  Grażyna Murawska
  93 1140 2004 0000 3602 7961 3505
  W tytule wpłaty należy wpisać: Warsztaty reels 25.09.2023. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty. 

 8. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od zgłoszenia miejsce jest zwalniane.

 9. Termin nadsyłania zgłoszeń ubiega 20 września 2023.
  Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania warsztatów zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych. 

 11. Uczestnik oświadcza, że posiada podstawową wiedzę fotograficzną niezbędną do realizacji samodzielnych ćwiczeń.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. 

 13. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w warsztacie w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z niniejszym regulaminem. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w Warsztatach zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 14. Uczestnik zachowuje wszelkie prawa do prac wytworzonych podczas Warsztatów. 

 15. Organizator oświadcza, że w trakcie trwania warsztatów będzie dokumentować ich przebieg oraz wizerunek Uczestnika w formie zdjęć i wideo. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wyżej wymienionych materiałów w celach promocyjnych.

 16. Uczestnik nie może nagrywać przebiegu warsztatów oraz udostępniać treści warsztatów osobom trzecim.

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

§ 2 Warunki rezerwacji 

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest: 
  a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na:
  b. akceptacja regulaminu,
  c. dokonanie płatności za warsztaty do 3 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.

 2. Brak wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztatach.

§ 3 Warunki rezygnacji 

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 17 września 2023 r. Wówczas organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez uczestnika opłaty.

 2. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w warsztatach po 17.09.23, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty. Uczestnik warsztatów może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach

 3. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie elektronicznej na adres hello@grazkamurawska.pl.

 4. Nieobecność w warsztatach wiąże się z utratą dokonanej opłaty.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane potrzebne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres). Administratorem danych osobowych jest Grażyna Murawska, kontakt: hello@grazkamurawska.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy na Warsztaty oraz do wystawienia faktury za Warsztaty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja dot. przetwarzania danych znajduje się tutaj.

 

Skontaktuj się ze mną!
hello@grazkamurawska.pl / 662 417 239